Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Επιστημονική Επετηρίδα: διαthesis;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο τίτλος της εργασίας αναγράφεται στην πρώτη γραμμή της πρώτης σελίδας του κειμένου.

Τα στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) αναγράφονται στην πρώτη σελίδα κάτω από τον τίτλο της εργασίας.

Ο τίτλος της εργασίας, οι επικεφαλίδες και το όνομα του συγγραφέα γράφονται με πεζοκεφαλαία.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Έκταση κειμένου

Κυρίως κείμενο: 4.000-5.000 λέξεις

Περίληψη στη γλώσσα συγγραφής: 100-120 λέξεις

Λέξεις-κλειδιά στη γλώσσα συγγραφής: μέχρι πέντε λέξεις

Μορφοποίηση σελίδας

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί σε αρχείο .doc ή .docx

Μέγεθος σελίδας: Α4

Προσανατολισμός: κάθετος

Περιθώρια: 4,4 εκ. αριστερά, 4,4 δεξιά, 5,2  επάνω, 5,2 κάτω

Μορφοποίηση κειμένου

Τίτλος εργασίας: Calibri Light 16 στιγμές (πλήρης στοίχιση)

Ονοματεπώνυμα συγγραφέων: Calibri Light 14 στιγμές (δεξιά στοίχιση)

Ιδιότητα συγγραφέων: Calibri Light, πλάγια, 12 στιγμές (δεξιά στοίχιση)

Κεφάλαια: Calibri Light 12 στιγμές, έντονα (πλήρης στοίχιση, πριν και μετά υπάρχει 1 κενή γραμμή )

Υποκεφάλαια: Calibri Light 11 στιγμές, έντονα, πλάγια (πλήρης στοίχιση, πριν και μετά υπάρχει 1 κενή γραμμή)

Τίτλοι πινάκων και διαγραμμάτων: Calibri Light 11 στιγμές, πλάγια, προηγούνται του πίνακα ή διαγράμματος, είναι στοιχισμένοι πλήρως ( και υπάρχει μία κενή γραμμή πριν και μετά.

Κείμενο: Calibri 11 στιγμές, κανονικά, Διάστιχο: 1,15, Διάστημα: πριν (0) και μετά (6), Εσοχή: χωρίς εσοχή, Στοίχιση: πλήρης

Δομή κειμένου

Η εργασία να είναι χωρισμένη σε κεφάλαια και υποκεφάλαια.

Να τεκμηριώνεται με βιβλιογραφικές παραπομπές.

Να υπάρχουν πλήρης βιβλιογραφικές παραπομπές στο τέλος της εργασίας, χωρισμένη σε: ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση και ιστοσελίδες.

Αρίθμηση κεφαλαίων, πινάκων, διαγραμμάτων, εικόνων κ.λπ.

Η αρίθμηση πινάκων πρέπει να είναι συνεχόμενη.

Να γίνεται έλεγχος για τη σωστή αρίθμηση των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων.

Η αρίθμηση των διαγραμμάτων να είναι συνεχόμενη.

Η αρίθμηση των εικόνων να είναι συνεχόμενη.

Όπου υπάρχει λίστα με γράμματα να γίνεται με τελείες.

Όχι συντμήσεις στις λέξεις (π.χ. εκπ/ση αντί εκπαίδευση).

Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να χωρούν στο μέγεθος της σελίδας.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Ενδοκειμενικές βιβλιογραφικές παραπομπές (in text citations)

Μπορούμε να παραπέμψουμε στο έργο κάποιου/ων συγγραφέα/ων με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

[Όταν παραπέμπουμε σε περισσότερο από μία πηγή (resource), στα ελληνόγλωσσα, χρησιμοποιούμε την άνω τελεία (·) για τον διαχωρισμό των πηγών στις περιπτώσεις που παρατίθενται δύο ή περισσότερες πηγές εντός της παρένθεσης. Στα ξενόγλωσσα κείμενα ο διαχωρισμός των πηγών υποδεικνύεται με semicolon (;) και εμφανίζονται όλες σε αλφαβητική σειρά με βάση το αρχικό γράμμα του επώνυμου του πρώτου συγγραφέα κάθε πηγής. ]

Α. Παραπομπές οι οποίες εστιάζονται στην πληροφορία

Αν πρόκειται για μια γενική αναφορά σε κάποιο άρθρο ή βιβλίο, τότε μέσα σε παρένθεση τοποθετείται το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων σε ονομαστική πτώση –στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία- και, στη συνέχεια, το έτος έκδοσης του βιβλίου, περιοδικού, τόμου, κ.τ.λ.  

Η έρευνα-δράση γεφυρώνει αυτό το χάσμα, αλλάζει τη στάση τους απέναντι στην έρευνα και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σ’ αυτήν (Lederman & Niess, 1997; Valli, 2000; Winter, 1998).

Η τεκμηρίωση της δισυπόστατης φύσης της διδασκαλίας ως επιστήμης και τέχνης (Παπαναούμ, 2005), διεύρυνε την εξειδικευμένη γνώση που χρειάζεται για την ποιοτική και επιτυχή εκτέλεση…

 

Καλό είναι να αποφεύγονται οι έμμεσες παραπομπές, σε πρωτότυπα έργα συγγραφέω,ν μέσα από δευτερογενείς πηγές, εφόσον βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί το ίδιο το πρωτογενές υλικό. Στην περίπτωση, όμως, όπου έχει γίνει αυτή η επιλογή, οφείλει να αναφερθεί στη βιβλιογραφική παραπομπή η δευτερογενής πηγή απ΄ όπου άντλησε ο εκπαιδευτικός τις πληροφορίες με τη χρήση των όρων [στο] ή [in].

Ουσιαστικά η πρώτη κίνηση σχετικά με τα αποτελεσματικά σχολεία έγινε το 1966 στις ΗΠΑ με τη δημοσίευση της περίφημης έρευνας του Coleman (1973, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2001) με τίτλο  «Ισότητα στις Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες».

Η αίσθηση της κοινότητας επιτυγχάνεται μέσα από τις αμοιβαίες σχέσεις στήριξης και σεβασμού, την ανταλλαγή ιδεών, καθώς και τη συνεργασία για τη βελτίωση των διδακτικών προγραμμάτων (Rutter, et al. 1983, as cited in  Sammons & Mortimore, 2004).

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ:. Αν το δάνειο/απόσπασμα έχει μικρή έκταση (μικρότερη των 40 λέξεων), τοποθετείται σε εισαγωγικά και ενσωματώνεται στη συντακτική ροή του κειμένου. Η τελεία της πρότασης μπαίνει μετά από την παρένθεση που αναφέρεται ο αριθμός της σελίδας απ’ όπου προέρχεται το απόσπασμα.

Όπως υποστηρίζει η Λεονταρή (1998): «Η έννοια του εαυτού στη βιβλιογραφία κατέληξε να έχει διττή σημασία. Η μια συνδέεται στενά με τη διάκριση του εαυτού ως υποκειμένου και συνεπάγεται ενεργητικές διαδικασίες, όπως η σκέψη, η μνήμη, η αντίληψη. Η δεύτερη παρουσιάζει τον εαυτό ως αντικείμενο, τονίζοντας την ικανότητα του ατόμου να αποστασιοποιείται, να παρατηρεί και να αξιολογεί τον εαυτό του» (σελ. 234).

ή

«Η έννοια του εαυτού στη βιβλιογραφία κατέληξε να έχει διττή σημασία. Η μια συνδέεται στενά με τη διάκριση του εαυτού ως υποκειμένου και συνεπάγεται ενεργητικές διαδικασίες, όπως η σκέψη, η μνήμη, η αντίληψη. Η δεύτερη παρουσιάζει τον εαυτό ως αντικείμενο, τονίζοντας την ικανότητα του ατόμου να αποστασιοποιείται, να παρατηρεί και να αξιολογεί τον εαυτό του» (Λεονταρή, 1998, σ. 234).

Αν το δάνειο απόσπασμα είναι μεγαλύτερο των 40 λέξεων, το παραθέτουμε χωρίς εισαγωγικά σε ξεχωριστή παράγραφο με εσοχή (περίπου, 5 κενά). Σε αυτές τις περιπτώσεις η τελεία μπαίνει στο τέλος του κειμένου και όχι μετά από τη σελίδα. Αν η πηγή δεν έχει σελίδα/ες (πχ. σε ιστοσελίδα) μπαίνει ο αριθμός της παραγράφου (Πεδιαδίτης, 2017, παρα. 5):

Σύμφωνα με τον Ανδρεαδάκη (2009): Σε σχέση με την ειδικότητα προκύπτουν διαφορές κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών με αποκλειστική δυνατότητα απασχόλησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δασκάλων, νηπιαγωγών) και των εκπαιδευτικών άλλης ειδικότητας που έχουν δυνατότητα επιλογής βαθμίδας εκπαίδευσης: στην αναγνώριση του έργου τους, στις ευκαιρίες για επαγγελματική τους εξέλιξη, στις επαγγελματικές προσδοκίες τους και στη σχέση τους με τους γονείς. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη φύση των μαθημάτων που διδάσκουν και στην αξία που τους δίνεται. Τέλος, ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και στους δασκάλους βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα περιθώρια αυτονομίας τους και στις σχέσεις τους με το σχολικό σύμβουλο. (σ. 403)

 

Βιβλιογραφικές αναφορές (references)

 

Στις βιβλιογραφικές αναφορές (references) παρατίθενται με αλφαβητική σειρά οι  συγγραφείς. Το επώνυμο του συγγραφέα τοποθετείται πάντα στην ονομαστική πτώση, για την περίπτωση της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας. Η πρώτη γραμμή της βιβλιογραφικής αναφοράς παραμένει στο ίδιο επίπεδο με το αριστερό περιθώριο και όλες οι επόμενες γραμμές τοποθετούνται σε εσοχή (δεν χρησιμοποιούμε έντονα γράμματα, κουκκίδες, παύλες, …)

 

Αν πρόκειται για συγγραφέα, ο οποίος δημοσίευσε κάποιο βιβλίο, τότε μετά το ονοματεπώνυμο ακολουθεί το έτος έκδοσης του βιβλίου σε παρένθεση, ο τίτλος του βιβλίου με πλάγιους χαρακτήρες, ο τόπος και ο εκδοτικός οίκος.

Συγγραφέας, Α. (Έτος). Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παραδείγματα:

Γεωργούσης, Π. (1998). Η Αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού. Αθήνα: Δελφοί.

Balshaw, M. (2002). Teaching assistants: practical strategies for effective classroom support. London: Fulton.

Αν πρόκειται για συγγραφέα, ο οποίος δημοσίευσε άρθρο σε κάποιο περιοδικό, τότε μετά το ονοματεπώνυμο ακολουθεί το έτος έκδοσης του περιοδικού σε παρένθεση, ο τίτλος του άρθρου, ο τίτλος του περιοδικού με πλάγιους χαρακτήρες, το τεύχος του περιοδικού και ο αριθμός των σελίδων του άρθρου.

Συγγραφέας, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος Περιοδικού, τόμος(τεύχος), σσ-σσ.

Παραδείγματα

Γιαλουρίδης, Γ. (2002). Φάκελος επιτευγμάτων: H άλλη διάσταση της αξιολόγησης του μαθητή. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 124, 122-124.

Bajaj, M. (2004). Human rights education student self-conception in the Dominican Republic. Journal of Peace Education, 12(2), 1-16.

Αν πρόκειται για συγγραφέα, ο οποίος δημοσίευσε εισήγηση η οποία συμπεριλαμβάνεται στον τόμο των πρακτικών κάποιου συνεδρίου ή ημερίδας ή έγραψε κεφάλαιο σε κάποιο συλλογικό τόμο, τότε η διαδικασία είναι συναφής με εκείνες που προαναφέρθηκαν, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται μετά τον τίτλο της εισήγησης ή του κεφαλαίου ο όρος [Στο:] ή [In:] και ακολουθεί ο επιμελητής των πρακτικών ή του τόμου με τη συντομογραφία [Eπιμ.] ή [Ed.] / [Eds.]. Σ΄ αυτό το σημείο, παρουσιάζεται πρώτα το όνομα του επιμελητή και μετά το επίθετό του.

Συγγραφέας του κεφαλαίου, Α. (Έτος). Τίτλος κεφαλαίου. Στο: Α. Επιμελητής (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου/συλλογικού τόμου (σελ. xx-xx). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παραδείγματα:

Καδιανάκη, Μ. (2002). Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση ως μέσο διερεύνησης του επικοινωνιακού κλίματος της σχολικής τάξης: ποιοτική προσέγγισηΣτο: Γ. Μπαγάκης (Eπιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής (σελ. 367-374). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Fraser, B. (1994). Research on classroom and school climate. In: D. Gabel (Ed.), Handbook of research on science teaching and learning (pp. 493-541). New York: Μacmillan.

Αν πρόκειται για δυο ή περισσότερους συγγραφείς, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιεγράφηκε παραπάνω, με τη διαφορά ότι διαχωρίζονται οι συγγραφείς με κόμμα ή χρησιμοποιείται το σύμβολο [&]. Αν πρόκειται για πολλούς συγγραφείς, τότε ή αναφέρονται όλοι, ή αναφέρονται οι 1-2 πρώτοι και στη συνέχεια χρησιμοποιείται το σύμβολο [κ. ά.] (= και άλλοι), αν πρόκειται για ελληνόγλωσση αναφορά ή το συνώνυμο σύμβολο [et al.], αν πρόκειται για ξενόγλωσση.

Παραδείγματα:

Ζμπάϊνος, Δ. & Hallam, S. (2002). Βαθμολόγηση στο δημοτικό σχολείο: προς τη δημιουργία ενός μοντέλου των παραγόντων και των πρακτικών που την επηρεάζουν. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 123, 35-47.

Παπαδόπουλος, Ν., Αθανασιάδης, Η. κ. ά. (1993). Το σχολικό κλίμα: θέσεις και κρίσεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 10, 139-155.

Irby, T. et al. (1992). The Joliet Junior College Center for Adult Basic Education and Literacy’s “Families and Success”: intergenerational programming that works. Illinois: Joliet Junior College.

Αν δεν αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης του βιβλίου ή του τόμου, τότε στην παρένθεση, γράφεται η συντομογραφία [χ.χ.] (=χωρίς χρονολογία) ή ο συνώνυμος όρος [n.d.] (=no date).

Παραδείγματα:

Παρασκευόπουλος, Ι. (χ.χ.). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Αθήνα: εκδ. ίδιου.

Mitchell, T. (n. d.). People in Organisations: an introduction to organizational behavior. New York: Mc Graw Hill.

Αν ένα βιβλίο ή άρθρο ή εισήγηση είναι μεταφρασμένα στην ελληνική, τότε, μετά τον τίτλο, γράφεται μέσα σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του μεταφραστή.

Συγγραφέας, Α. (Έτος). Τίτλος βιβλίου (μτφ.: Μεταφραστής). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. (έτος έκδοσης του πρωτοτύπου xxxx).

Παράδειγμα:

Neave, G. (1998). Οι Εκπαιδευτικοί. προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ευρώπη (Μτφ. Μ. Δεληγιάννη). Αθήνα: Έκφραση. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 1992)

Αν η έκδοση του βιβλίου ή του τόμου δεν είναι η 1η , τότε μετά τον τίτλο αναγράφεται ο αριθμός της έκδοσης μέσα σε παρένθεση.

Παραδείγματα:

Δημητρόπουλος, Ε. (1998). Εκπαιδευτική αξιολόγηση – μέρος πρώτο: η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου (4η έκδ.). Αθήνα: Γρηγόρης.

Henneman, K. (2000). Problemen van gevorderde spellers: signalering, diagnostiek en begeleiding (2nd ed.). Bussum, The Netherlands: Coutinho.

Αν δεν αναφέρεται εκδοτικός οίκος στο βιβλίο ή τον τόμο, τότε στη θέση του εκδοτικού οίκου αναγράφεται η συντομογραφία [εκδ. ίδιου/ας] ή η συντομογραφία [εκδ. συγγρ.] ή η λέξη [αυτοέκδοση] ή ο συνώνυμος όρος [Author].

Παραδείγματα:

Καϊλα, Μ. (1999). Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης. Αθήνα: εκδ. ιδίας.

Larson, J. (2005). Estimated resident population by age and sex. Canberra: Author. Επιμέλεια βιβλίου. Αναφέρονται το/τα ονόμα/τα του/των επιμελητή/τών αντί των συγγραφέων και στη συνέχεια αναγράφεται η ένδειξη (Επιμ.) [στα ξενόγλωσσα: (Ed.) για έναν επιμελητή ή (Eds) για πολλούς επιμελητές.

Παραδείγματα:

Μπαγάκης, Γ. (Επιμ.) (1999). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο

Melhuish, C., & Moss, P. (Eds.) (1991). Day care for young children. London: Routledge.

Για ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά. Παραθέστε τον αριθμό doi ή την διεύθυνση ιστοσελίδας (URL). Χρησιμοποιείστε την URL εάν δεν είναι διαθέσιμος ο doi. Τα υπόλοιπα στοιχεία όπως στην έντυπη μορφή.

Παράδειγμα:

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. doi:10.1037/0003- 066X.63.3.182

Μπαμπάλης, Θ. & Σαμαρτζή, Ε. (2017). Δημιουργική Σκέψη και Σχολικά Εγχειρίδια: Μελέτη Περίπτωσης των Εγχειριδίων Νεοελληνικής Γλώσσας Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Επιστήμες Αγωγής, 1, 173-191. Ανακτήθηκε από http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?id=175,0,0,1,0,0

Αν ένας/μία συγγραφέας έχει δημοσιεύσει το ίδιο έτος περισσότερα του ενός έργα (βιβλία, άρθρα, κ.λπ.), τότε διακρίνονται με την προσθήκη δίπλα ακριβώς από το έτος μικρών γραμμάτων α, β, γ,  κ.τ.λ. ή των λατινικών γραμμάτων a, b, c, κ.τ.λ.

Παράδειγμα:

Φλουρής, Γ. (1995α). Αναντιστοιχία εκπαιδευτικών σκοπών, αναλυτικού προγράμματος και εκπαιδευτικών μέσων: μερικές όψεις της εκπαιδευτικής αντιφατικότητας. Στο: Α., Καζαμίας & Μ., Κασσωτάκης (επιμ.), Ελληνική εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού (σελ. 328-367). Αθήνα: Σείριος

Φλουρής, Γ. (1995β). Αρχιτεκτονική της νόησης και της διδασκαλίας. Στο: Η. Ματσαγγούρας (Επιμ.), Η εξέλιξη της διδακτικής (σελ. 231-275). Αθήνα: Gutenberg

Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, από βιβλιογραφική βάση

Συγγραφέας, Α. (Έτος). Τίτλος διατριβής/διπλωματικής εργασίας (Διδακτορική διατριβή ή Διπλωματική εργασία). Διαθέσιμο από την Όνομα Βιβλιογραφικής Βάσης (αριθμός σειράς ή καταχώρησης)

Παράδειγμα:

Πεδιαδίτης, Α. (2009). Η Εκπαιδευτική Έρευνα ως αντικείμενο μελέτης και ως πεδίο κοινωνικών αναπαραστάσεων του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διαθέσιμο

από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης DOI: 10.12681/eadd/18783

Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, σε έντυπη μορφή

Συγγραφέας, Α. (Έτος). Τίτλος διατριβής/διπλωματικής εργασίας (Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή ή Διπλωματική εργασία). Πανεπιστήμιο. Τόπος

Παράδειγμα:

Πεδιαδίτης, Α. (2009). Η Εκπαιδευτική Έρευνα ως αντικείμενο μελέτης και ως πεδίο κοινωνικών αναπαραστάσεων του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Αδημοσίευτη  Διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΠΑΕΣ, Ρόδος.

Paulosky, K. A. (1997). Knowledge and attitudes of pain and activities of nurse administrators (Unpublished master’s thesis). Northern Michigan University, Marquette, MI.

Άρθρο σε εφημερίδα, ηλεκτρονική εκδοχή

Συγγραφέας, A. A. (έτος, Μήνας ημέρα). Τίτλος άρθρου. Τίτλος της Εφημερίδας, σελ. αριθμός σελίδας/ων.

Παράδειγμα:

Τριανταφύλλου, Β. (2018, Φεβρουάριος, 5). Η Παιδεία δεν αντέχει άλλα πειράματα! Real news, Ανακτήθηκε από  http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=blogitem&eid=33&id=660322

Αν η συγγραφή ενός βιβλίου έχει υλοποιηθεί από ομάδα συγγραφέων που δεν αναφέρονται ονομαστικά και αναφέρεται μόνο ο φορέας που υπό την εποπτεία του συντελέστηκε η συγγραφή, τότε μνημονεύεται ο φορέας ως συγγραφέας του βιβλίου. Παρεμφερής είναι και ο τρόπος γραφής στην περίπτωση λεξικών και εγκυκλοπαιδειών.

Παραδείγματα:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (1999). Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη. Πάτρα: Ε.Α.Π.

 Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). PISA Learning for Tomorrow's World First Results from PISA 2003. Paris: O.E.C.D.

Αν πρόκειται για  πανεπιστημιακές σημειώσεις, τότε μετά τον τίτλο ακολουθεί μέσα σε αγκύλες, ο όρος [πανεπιστημιακές σημειώσεις].

Παράδειγμα:

Πεδιαδίτης, Α. (2017). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας[Πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ. Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017. Ρέθυμνο

Αν η βιβλιογραφική πηγή είναι κάποιο κείμενο, το οποίο εντοπίστηκε σε κάποια ιστοσελίδα του διαδικτύου, μετά τα στοιχεία του άρθρου θα πρέπει να εμφανίζεται ο δικτυακός τόπος με τη φράση [Ανακτήθηκε από http: //vv...] ή την αντίστοιχη φράση [Retrieved from http: //vv...].

Συγγραφέας, A. A. (έτος, Μήνας ημέρα). Τίτλος κειμένου. Retrieved from http://homepage URL

Παραδείγματα:

Κοττάκης, Μ. (2005, Απρίλιος, 5). Ο μύθος της παραπαιδείας. Ανακτήθηκε από http://www.oefe.gr/img.

Eurydice (2005, Ιανουάριος, 16). France: Primary Education. Eurybase. Retrieved from http://www.eurydice.org/eurybase.

 

Άρθρο σε περιοδικό ποικίλης ύλης, στην διαδικτυακή έκδοση

Συγγραφέας, A. A. (έτος, Μήνας ημέρα). Τίτλος άρθρου. Τίτλος του περιοδικού, αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες. Retrieved from http://διαδικτυακή διεύθυνση περιοδικού

Παράδειγμα:

Schwartz, J. (2003, September 14). Obesity affects social status. The Washington Post, 3-4. Retrieved from ttps://www.washingtonpost.com/

Αν η βιβλιογραφική πηγή είναι κάποιο κείμενο, το οποίο εντοπίστηκε σε κάποια ιστοσελίδα του διαδικτύου, μετά τα στοιχεία του άρθρου θα πρέπει να εμφανίζεται ο δικτυακός τόπος με τη φράση [Ανακτήθηκε από http: //vv...] ή την αντίστοιχη φράση [Retrieved from http: //vv...].

Συγγραφέας, A. A. (έτος, Μήνας ημέρα). Τίτλος κειμένου. Retrieved from http://homepage URL

Παραδείγματα:

Κοττάκης, Μ. (2005, Απρίλιος, 5). Ο μύθος της παραπαιδείας. Ανακτήθηκε από http://www.oefe.gr/img.

Eurydice (2005, Ιανουάριος, 16). France: Primary Education. Eurybase. Retrieved from http://www.eurydice.org/eurybase.

Άρθρο σε περιοδικό ποικίλης ύλης, στην διαδικτυακή έκδοση

Συγγραφέας, A. A. (έτος, Μήνας ημέρα). Τίτλος άρθρου. Τίτλος του περιοδικού, αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες. Retrieved from http://διαδικτυακή διεύθυνση περιοδικού

Παράδειγμα:

Schwartz, J. (2003, September 14). Obesity affects social status. The Washington Post, 3-4. Retrieved from ttps://www.washingtonpost.com/

Αν για μία συγγραφέα υπάρχουν περισσότερες από μια βιβλιογραφικές αναφορές, τότε πρώτη τοποθετείται η παλαιότερη και τελευταία η νεότερη χρονικά βιβλιογραφική αναφορά.

Παράδειγμα:

Αθανασίου, Λ. (2000). Αξιολόγηση της Επίδοσης του Μαθητή στο Σχολείο και του Διδακτικού Έργου. Ιωάννινα: εκδ. ιδίου.

Αθανασίου, Λ. (2001). Λάθη των Μαθητών στη Γραπτή Έκφραση και ο Ρόλος τους στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης. Στο:  Μ., Βάμβουκας Μ. – Α., Χατζηδάκη(επιμ.), Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα: Ατραπός

Αν για ένα συγγραφέα υπάρχουν περισσότερες από μια βιβλιογραφικές αναφορές, τότε πρώτα τοποθετούνται αυτές όπου είναι μοναδικός συγγραφέας και στη συνέχεια οι από κοινού με άλλους αναφορές.

Παραδείγματα:

-  Βρεττός, Γ. (1996). Αποκωδικοποίηση της Μη Λεκτικής Συμπεριφοράς του Εκπαιδευτικού από Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 24, 103-124.

-  Βρεττός, Γ., Καψάλης, Α. (1994). Αναλυτικά Προγράμματα. Θεσ/νίκη: Art of Text.

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
 2. Τίτλος εργασίας: Calibri Light 16 στιγμές (πλήρης στοίχιση)

  Ονοματεπώνυμα συγγραφέων: Calibri Light 14 στιγμές (δεξιά στοίχιση)

  Ιδιότητα συγγραφέων: Calibri Light, πλάγια, 12 στιγμές (δεξιά στοίχιση)

  Κεφάλαια: Calibri Light 12 στιγμές, έντονα (πλήρης στοίχιση, πριν και μετά υπάρχει 1 κενή γραμμή )

  Υποκεφάλαια: Calibri Light 11 στιγμές, έντονα, πλάγια (πλήρης στοίχιση, πριν και μετά υπάρχει 1 κενή γραμμή)

  Τίτλοι πινάκων και διαγραμμάτων: Calibri Light 11 στιγμές, πλάγια, προηγούνται του πίνακα ή διαγράμματος, είναι στοιχισμένοι πλήρως ( και υπάρχει μία κενή γραμμή πριν και μετά.

  Κείμενο: Calibri 11 στιγμές, κανονικά, Διάστιχο1,15, Διάστημαπριν (0) και μετά (6), Εσοχήχωρίς εσοχή, Στοίχιση: πλήρης

 3. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς, που βρίσκονται στην σελίδα "Σχετικά με το περιοδικό".
 4. Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που χρησιμοποιεί ομότιμη αξιολόγηση, έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση "τυφλής" αξιολόγησης.
 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.