Επιστημονική Επετηρίδα: διαthesis

Ανακοινώσεις

 

Επιστημονική επετηρίδα, διαthesis.Ξεκινάμε

 

Η επιστημονική επετηρίδα δια-thesis του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΔΕ, ΚΕΜΕΙΕΔΕ (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας), ξεκινάει την λειτουργία της. Στις σελίδες του θα φιλοξενούνται πρωτότυπες και αξιόλογες εργασίες των επιμορφούμενων και φοιτητών/τριών μας και καλές πρακτικές, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της φοίτησής τους στο Παν/μιο Κρήτης.

 
Αναρτημένες: 2019-06-06 Περισσότερα...
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Τόμ. 1, Αρ. 2 (2019): δια-thesis


Σελίδα εξωφύλλου